תקנון ותנאי שימוש

תוכן העניינים בעמוד זה:

  1. שימוש ברשימת הדיוור
  2. מדיניות פרטיות ושימוש באתר
  3. כתב אחריות "אפס סיכון" לשירותי החברה
  4. תנאי שימוש בקורסים דיגיטליים

1. דיוור ישיר אלקטרוני

1.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל מידע ו/או תוכן ו/או דיוור אלקטרוני אשר ישלח ע"י חברת משפחה בצמיחה בע"מ (להלן: "החברה") ו/או מי מטעמה, למקבל המידע (שיקרא להלן: "המשתמש"), בין בהודעות טקסט ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקס ו/או בהודעות ווטסאפ ו/או בפייסבוק ו/או בוטים ו/או בכל צורת תקשורת אחרת (להלן: "ההודעות").

1.2. הרשמת המשתמש לרשימת התפוצה של החברה ו/או של כל גורם מורשה הפועל מטעמה (להלן: "ההרשמה"), מהווה הסכמת המשתמש בפועל לנהוג על פי תקנון זה, וכן הסכמתו לקבל מהחברה מידע ו/או תוכן ו/או דיוור אשר מהווים פרסומת, באמצעות ההודעות.

1.3. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

1.4. המשתמש מסכים כי לא יחול על התוכן שיועבר אליו בשום צורה שהיא, אילו מהדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"), לרבות לגבי ציון סוג תוכן ההודעה כגון: "פרסומת", או "תעמולה", או "בקשת תרומה" והחברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש הודעות בלי לציין את סוג תוכן ההודעה.

1.5. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה, באשר לאי ציון תוכן ההודעה בתחילת דבר ההודעה ו/או בכותרת ההודעה ו/או בתוכן ההודעה עצמה.

1.6. הצדדים מסכימים כי לאחר הרשמת המשתמש, לא תהא החברה חייבת לציין בהודעות הנשלחות אליו את כל פרטי המידע לגבי החברה, עפ"י חוק התקשורת.

1.7. הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן מהוות פרסומת ו/או תעמולה ו/או תרומה על פי הגדרתם בחוק התקשורת, והמשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או סעד כלשהו בגין קבלת הודעות מידע אלו שנשלחו אליו.

1.8. הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא, או על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי קבלת דוא"ל מהמשתמש אצל החברה, בו מבקש המשתמש להסיר את כתובתו (להלן: "בקשת ההסרה"), ולא בכל דרך אחרת. החברה בכל מקרה, לא תחוייב להוסיף להודעות את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.

1.9. המשתמש מסכים כי בקשת הסרה מרשימת תפוצה באמצעי תקשורת כלשהו, משמעה כי לא ישלחו אל המשתמש הודעות באותו אמצעי תקשורת בלבד אשר בו ביקש להסירו. לכן, ככל שברצונו להיות מוסר מרשימות תפוצה נוספות, עליו לציין זאת מפורשות בבקשת ההסרה, או לבקש זאת בנפרד מכל רשימה, וכן לוודא כי בקשותיו נתקבלו אצל החברה.

1.10. המשתמש מסכים כי גם במקרה בו הוא לא נרשם בעבר לרשימת התפוצה של החברה, הרי שכל הודעה שיקבל, ולא תתקבל אצל החברה הודעה ממנו כנגד שליחתה בתוך 10 ימים מהיום בו נשלחה ההודעה, יחשב המשתמש כמסכים לקבלת ההודעה ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לגביה.

1.11. הצדדים מסכימים כי המשתמש איננו זכאי לפיצוי העונשי ו/או פיצוי כלשהו הקבוע בחוק התקשורת ו/או בכל דין, וכי גם במקרה בו ייקבע על ידי פסק דין חלוט של בית משפט כי חלה אחריות על החברה ו/או מי מטעמה בגין משלוח הודעה פרסומית ו/או מספר הודעות פרסומיות ו/או אגירת הודעות, לא יעלה גבול אחריות החברה ו/או מי מטעמה על סך 1,000 ₪ בעבור משלוח כל ההודעות יחד.

1.12. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהרשמתו, תוך התחזות לאדם אחר ו/או מתן פרטים כוזבים, מהווה עבירה פלילית ו/או פגיעה בפרטיות החברה ו/או פסולה עפ"י כל דין, ועליו יהא לשאת בכל הסנקציות הקבועות בחוק, וכן תזכה את החברה בכל הסעדים הקבועים בחוק בשל כך.

1.13. המשתמש מסכים כי לא תחול על החברה כל אחריות באשר לביצוע תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז - 2017, וכי הוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בשל כך.

1.14. המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת אופן הביצוע אשר יעשה בתוכן ההודעות אשר יקבל, וכי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות לתוצאות ביצוע זה, הן כלפיו והן כלפי צדדים שלישיים.

1.15. המשתמש מתחייב לשפות את החברה עבור כל נזקיה, כולל הוצאות ושכ"ט עו"ד, בגין כל דרישה שתועלה מצדו ו/או תביעה שתוגש מטעמו נגד החברה ו/או מי מטעמה, בניגוד למוסכם על ידו במסגרת תקנון זה.

 

2. מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

2.1 איסוף מידע-

אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה נרשם לאתר שלנו, מתחבר לחשבון שלך, מבצע רכישה, משתתף בתחרות, ו/או כאשר אתה מתנתק מהחשבון. המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל, מספר הטלפון ו/או פרטי כרטיס אשראי. בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.

2.2. רישום לשירותים:

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

2.3. מאגר המידע:

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

2.4. השימוש במידע:

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזוהה אישית.

2.5. Cookies:

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies)  לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

2.6. אבטחת מידע:

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ועושה מאמצים סבירים להגנת המידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

2.7. העברת מידע לצד שלישי-

אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.

2.8. זכות לעיין במידע:

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל דוא"ל info@ofirsilbiger.org.

2.9. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

2.10. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

2.11. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

2.12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

2.13. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

2.14. ההרשמה מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

2.15. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

2.16. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את הנרשמים לאתר.

2.17. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.

2.18. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

2.19. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

 

3. כתב אחריות  "אפס סיכון" לשירותים ומוצרים

3.1. משפחה בצמיחה בע"מ (להלן: "החברה")  מעניקה ללקוחותיה אחריות לפיה הם ישפרו את מצבם הכלכלי לפחות בעלות השירותים שרכשו מהחברה, בטווח של שנה והכל כמפורט בכתב אחריות זה.

3.2. שיתוף הפעולה של הלקוח הנו דבר מהותי להצלחת השירות, ועל כן מהווה תנאי יסודי לזכאות למימוש האחריות.

3.3. למען הזהירות והסר הספק יודגש: שירות שאינו מופיע בכתב אחריות זה, אינו נכלל בו.

3.4. אחריות "אפס סיכון" של החברה כוללת התחייבות של החברה כי הלקוח יחזיר את השקעתו בחבילת השירות שרכש מהחברה. דהיינו, שיפור במצב הכלכלי בגובה עלות חבילת השירות שרכש.

קורסים דיגיטליים עד 1,000 ₪ (ללא ליווי אשי):

3.5. כל הקורסים הדיגיטליים שמשווקת ומוכרת החברה, מגיעים עם אחריות מלאה ל-30 ימים.

3.6. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח אלינו מייל אחד לכתובת info@ofirsilbiger.org כדי להודיע לנו שהתוכנית לא מתאימה לכם ולציין את הסיבה ונחזיר לכם 100% מכספכם בחזרה. ללא שאלות.

תוכניות ליווי:

3.7. על מנת להיות זכאי ליהנות מאחריות "אפס סיכון", הלקוח מתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

  1. הגשת כלל המשימות המופיעות באתר ובמייל התכנית וכן משימות אשר ניתנו על ידי היועץ האישי, בתוך 14 ימים מרגע קבלת המשימה במייל / באתר.
  2. התייצבות לשיחות הייעוץ שנקבעו.
  3. צפייה בכל השיעורים.
  4. לנצל במלואה את חבילת השירות שרכש, לרבות ניצול כל הבונוסים וההטבות להם היה זכאי כפי שנרשמו בפרסומי החברה אודות השירות ו/או בטופס הרישום שלו.

3.8. כל אלה להלן וביחד: "התנאים".

3.9. אי עמידה באחד מהתנאים תשלול מהלקוח את האחריות המורחבת.

 

3.10. לקוח שעמד בכל התנאים ולא שיפר את מאזן ההכנסות מול ההוצאות לפחות בעלות חבילות השירות שרכש בטווח של שנה*, יהיה זכאי ליהנות מאחריות "אפס סיכון" של החברה אשר תבטיח את החזר השקעתו בחבילת השירות, כפי שמפורט להלן.

3.11. מההחזר הכספי יופחתו עמלות הסליקה לחברת האשראי וכן, עלויות מימון במידה והיו (עלות מימון- רלוונטי רק ללקוח שקיבל דרכנו הלוואה בחברת "בלנדר" בלבד= דמי הקמת הלוואה).

3.11. את הפניה יש ליזום עד 14 ימי עסקים מסיום חבילת השירות ויש לפרט במייל את  מאזן ההוצאות וההכנסות בעת תחילת הליווי לעומת זה הנוכחי (להגיש בפורמט שניתן בתכנית הליווי), בצירוף אסמכתאות, כדלקמן:

3.12. פירוט עו"ש, פירוט כרטיסי אשראי ופירוט הלוואות וחובות משלושה חודשים לפני תחילת השירות ועד תום השירות.

* הסבר מודל החישוב לעניין האחריות: על התכנית להחזיר את עצמה בטווח של שנה. אין זה אומר שנדרש להמתין שנה. לדוגמא, הלקוח רכש ליווי בעלות של 5,400 ₪. במידה ובזכות הליווי- מאזן ההכנסות מול ההוצאות של הלקוח השתפר ב 450 ש"ח לחודש לפחות, אזי הלקוח עמד ביעד התכנית (450*12= 5,400 שזה מחיר התכנית).

3.13. אי-עמידה בתנאים המפורטים לעיל ו/או מיילים לבקשת מימוש האחריות שיגיעו ללא הפרטים המלאים ו/או לאחר המועד שלעיל לא יאפשרו את מימוש האחריות.

3.14. במידה והלקוח אינו מרוצה מהיועץ האישי שלו (בתכניות בהן יש יעוץ אישי), תהיה החברה רשאית להחליף לו יועץ בהתאם לצורך.

 

4. תנאי שימוש בקורסים הדיגיטליים

4.1. פרטי ההתחברות הינם אישיים בלבד, ואין לעשות בהם שימוש שאינו נאות ו/או להעביר אותם לצד שלישי אחר.

אחריות בית העסק

4.2. אנו עושים הכל כדי שהתכנים, המוצרים, השיעורים ו/או כל שאר החומרים והתכנים המוצעים ומוצגים

4.3. בפלטפורמה ובקורס בין על ידינו ובין על ידי צדדים שלישיים, יהיו תקינים.

4.4 החברה ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת לסוג ו/או כמות ו/או תדירות תכנים ויהיה לה שיקול דעת בלעדי לכל שינוי שהוא ללא הודעה ו/או עדכון המשתמש. ניתן לפנות אלינו בכל עניין ואנו נעשה ככל האפשר לסייע ללקוח/משתמש בהקדם האפשרי.

התחייבות משתמש בקשר עם שימוש בפלטפורמה

4.5. הקורס נועד להרחבת ההשכלה הפיננסית ואינו קורס השקעות. מטרת הקורס הינה העשרת הידע הפיננסי של המשתתפים, וכל המידע המופיע בקורס, לרבות  סימולטורים, דוגמאות עסקה ו/או חומר ממרצים חיצוניים אינם מהווים ייעוץ, המלצה או הצעה להשקעה בנכסים פיננסים כלשהם. התכנים לרבות ניתוחי העסקאות שייעשו בפורום של הקורס או באתר הקורס או בכיתה או בכל צורה ואופן בין במהלך הקורס ובין לאחריו, אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או המלצה להשקעה.

4.6. התוכן המוצע בקורס אינו מהווה המלצה להשקעה, או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהו. הלימוד הוא כללי ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי אישי. מומלץ להתייעץ אישית עם יועץ השקעות מוסמך ו/או יועץ פנסיוני מוסמך ו/או מתווך נדל"ן מורשה לפני כל עסקה פיננסית. על מנת שהם יתחשבו בנתונים ובמטרות האישיות של המשתמש.

בנוסף לאמור לעיל, שימוש בפלטפורמה ו/או הקורס מהווה הסכמה:

4.7. שלא להעלות תכנים שאינם חוקיים או שיש בהם הפרה של דין כלשהו, לרבות חומר משדל, מסייע, מעודד, מפר זכויות קניין רוחני, לשון הרע.

4.8. שלא להעלות תוכן, לנהל או לשתף תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה לפרטיות בכל דרך שהיא, לרבות שליחת דואר זבל במסגרת זאת.

4.9. שלא להעתיק מהפלטפורמה, מהקורס, לרבות תכני משתמשים ולא לעשות בתכנים המפורסמים כל שימוש שאינו למטרת לימוד עצמי.

4.10 שלא לאסוף נתונים על גולשים אחרים.

4.11. שלא להשתמש בפלטפורמות של הקורס לצורך פרסום, שיווק או קידום הצעות עסקיות מכל סוג שהוא, בין של המשתתף או בין של גורמים אחרים, לרבות להשתמש בפלטפורמות ורשימת המשתתפים בתכנית לכל מטרה עסקית.

4.12. שלא להתחזות לאדם אחר.

4.13. שלא להעלות תכנים שיש בהם או משתמעים מהם פרטים העשויים לחשוף את זהותו של קטין או קטינה.

4.14. אינך רשאי להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות כריית נתונים או מכשירים אוטומטיים אחרים אותוכניות לקטלוג, הורדה או שכפול, לאחסן או להפיץ תוכן נגיש באתר.

אחריות ושיפוי

4.15. כמפורט לעיל, הפלטפורמה, תכני הקורס, השיעורים, וובינארים, הרצאות, הפורום,יועצים, מומחים,

4.16. סיורים, העשרות ו/או כל תוכן או מידע בקשר עם הקורס, מוצעים כמו שהם ובגדר מידע ורעיונות כלליים, וכל השימוש ויישום בהם הינם באחריות המשתמש בלבד.

4.17. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי בשימוש בפלטפורמה והקורס הם עשויים להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הטבות, הצעות להנחות ו/או מבצעים. החברה רשאית להוסיף ולשנות פרסומות ו/או הצעות עסקיות אלו כראות עיניה בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגדה בעניין זה. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות עסקיות וכו' של צדדים שלישיים, ועל המשתמש לוודא נתונים אלו ישירות מול אותו גורם.

4.18. בכל מקרה, המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמו משחררים את החברה, מנהליה, בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק שהוא, שעשוי להיגרם או שנגרם להם כתוצאה משימוש כלשהו בפלטפורמה ו/או בקורס לרבות המוצרים והשירותים השונים שיקבל במהלכו.פרטיות

4.19. החברה מתחייבת לפעול, באמצעים העומדים לרשותה ובאופן סביר, לשמור על פרטיות המשתמשים שנמסרו בעת ההרשמה לפלטפורמה ו/או לקורס. פרטים אלו יישמרו, ככל הניתן, בידי החברה ו/או מטעמה לצורכי הקורס והנספחים אליו בלבד.

4.20. פרטי המשתמש יאספו לצורך הליווי הפרטני במסגרת תכנית הליווי בלבד ואינם מועברים לצד שלישי באופן יזום. כמו-כן, מדיניות הפרטיות והדיסקרטיות של הלקוח כפופה לתקנון האתיקה של איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל (ע"ר).

4.21. במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, או בכל דרך אחרת, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה.

 

תגידו להתראות לדאגות, לבושה, לתסכול, לתחושה שאין מספיק. אחת ולתמיד תרגישו מהו חופש כלכלי אמיתי.

אני רוצה להתחיל בשינוי עכשיו
הירשם לניוזלטר
נשלח לך מייל שבועי שיעזור לך לשפר ביטחון ויציבות כלכלית, ומדי פעם גם קצת תקשורת שיווקית, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
סימפלי - בית מלאכה דיגיטלי
אני רוצה להתחיל בשינוי עכשיו
phone bubble cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram