תנאי שימוש באתר וברשימת הדיוור

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל מידע ו/או תוכן ו/או דיוור אלקטרוני אשר ישלח ע"י חברת משפחה בצמיחה בע"מ (להלן: "החברה") ו/או מי מטעמה, למקבל המידע (שיקרא להלן: "המשתמש"), בין בהודעות טקסט ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקס ו/או בהודעות ווטסאפ ו/או בפייסבוק ו/או בוטים ו/או בכל צורת תקשורת אחרת (להלן: "ההודעות").
 2. הרשמת המשתמש לרשימת התפוצה של החברה ו/או של כל גורם מורשה הפועל מטעמה (להלן: "ההרשמה"), מהווה הסכמת המשתמש בפועל לנהוג על פי תקנון זה, וכן הסכמתו לקבל מהחברה מידע ו/או תוכן ו/או דיוור אשר מהווים פרסומת, באמצעות ההודעות.
 3. המשתמש מסכים כי לא יחול על התוכן שיועבר אליו בשום צורה שהיא, אילו מהדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"), לרבות לגבי ציון סוג תוכן ההודעה כגון: "פרסומת", או "תעמולה", או "בקשת תרומה" והחברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש הודעות בלי לציין את סוג תוכן ההודעה.
 4. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה, באשר לאי ציון תוכן ההודעה בתחילת דבר ההודעה ו/או בכותרת ההודעה ו/או בתוכן ההודעה עצמה.
 5. הצדדים מסכימים כי לאחר הרשמת המשתמש, לא תהא החברה חייבת לציין בהודעות הנשלחות אליו את כל פרטי המידע לגבי החברה, עפ"י חוק התקשורת.
 6. הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן מהוות פרסומת ו/או תעמולה ו/או תרומה על פי הגדרתם בחוק התקשורת, והמשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או סעד כלשהו בגין קבלת הודעות מידע אלו שנשלחו אליו.
 7. הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא, או על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי קבלת דוא"ל מהמשתמש אצל החברה, בו מבקש המשתמש להסיר את כתובתו (להלן: "בקשת ההסרה"), ולא בכל דרך אחרת. החברה בכל מקרה, לא תחוייב להוסיף להודעות את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.
 8. המשתמש מסכים כי בקשת הסרה מרשימת תפוצה באמצעי תקשורת כלשהו, משמעה כי לא ישלחו אל המשתמש הודעות באותו אמצעי תקשורת בלבד אשר בו ביקש להסירו. לכן, ככל שברצונו להיות מוסר מרשימות תפוצה נוספות, עליו לציין זאת מפורשות בבקשת ההסרה, או לבקש זאת בנפרד מכל רשימה, וכן לוודא כי בקשותיו נתקבלו אצל החברה.
 9. המשתמש מסכים כי גם במקרה בו הוא לא נרשם בעבר לרשימת התפוצה של החברה, הרי שכל הודעה שיקבל, ולא תתקבל אצל החברה הודעה ממנו כנגד שליחתה בתוך 10 ימים מהיום בו נשלחה ההודעה, יחשב המשתמש כמסכים לקבלת ההודעה ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לגביה.
 10. הצדדים מסכימים כי המשתמש איננו זכאי לפיצוי העונשי ו/או פיצוי כלשהו הקבוע בחוק התקשורת ו/או בכל דין, וכי גם במקרה בו ייקבע על ידי פסק דין חלוט של בית משפט כי חלה אחריות על החברה ו/או מי מטעמה בגין משלוח הודעה פרסומית ו/או מספר הודעות פרסומיות ו/או אגירת הודעות, לא יעלה גבול אחריות החברה ו/או מי מטעמה על סך 1,000 ₪ בעבור משלוח כל ההודעות יחד.
 11. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהרשמתו, תוך התחזות לאדם אחר ו/או מתן פרטים כוזבים, מהווה עבירה פלילית ו/או פגיעה בפרטיות החברה ו/או פסולה עפ"י כל דין, ועליו יהא לשאת בכל הסנקציות הקבועות בחוק, וכן תזכה את החברה בכל הסעדים הקבועים בחוק בשל כך.
 12. המשתמש מסכים כי לא תחול על החברה כל אחריות באשר לביצוע תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז - 2017, וכי הוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בשל כך.
 13. המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת אופן הביצוע אשר יעשה בתוכן ההודעות אשר יקבל, וכי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות לתוצאות ביצוע זה, הן כלפיו והן כלפי צדדים שלישיים.
 14. המשתמש מתחייב לשפות את החברה עבור כל נזקיה, כולל הוצאות ושכ"ט עו"ד, בגין כל דרישה שתועלה מצדו ו/או תביעה שתוגש מטעמו נגד החברה ו/או מי מטעמה, בניגוד למוסכם על ידו במסגרת תקנון זה.

תגידו להתראות לדאגות, לבושה, לתסכול, לתחושה שאין מספיק. אחת ולתמיד תרגישו מהו חופש כלכלי אמיתי.

אני רוצה להתחיל בשינוי עכשיו
הירשם לניוזלטר
נשלח לך מייל שבועי שיעזור לך לשפר ביטחון ויציבות כלכלית, ומדי פעם גם קצת תקשורת שיווקית, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
phonemapbubblecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram